ระบบควบคุมการเข้า-ออกอัตโนมัติ | Access Control System

ระบบควบคุมการเข้า-ออกอัตโนมัติ | Access Control System

ระบบควบคุมการเข้า-ออกแบบอิสระ  |  Standalone Access Control

ระบบควบคุมการเข้า-ออกแบบอิสระ  |  Standalone Access Control

เครื่องอ่าน  |  Reader Devices

เครื่องอ่าน  |  Reader Devices

ชุดควบคุมระบบการเข้า-ออกสถานที่  |  Controller

ชุดควบคุมระบบการเข้า-ออกสถานที่  |  Controller

อุปกรณ์ประกอบ  |  Other Components

อุปกรณ์ประกอบ  |  Other Components


Access Control System คือ ระบบควบคุมการเข้า-ออกแบบอัตโนมัติ โดยการกำหนดสิทธิ์ในการเข้า-ออกให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการบุกรุกที่อาจเกิดขึ้น โดยสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีระบบ ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดช่วงเวลาที่อนุญาตให้เข้า-ออกของแต่ละบุคคล หรือการกำหนดสิทธิ์ในการเข้า-ออกแต่ละประตู
Access Control System is a security system that regulates and controls access to minimize risks to the business or organization. It determines who, where and when someone can enter or exit a location systematically.
ประเภทของระบบควมคุมการเข้า-ออกแบบอัตโนมัติสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
ระบบ Standalone คือ ระบบที่ทำงานอย่างอิสระด้วยเครื่องอ่านเพียงชุดเดียว ไม่ต่อเชื่อมกับตู้ควบคุมระบบ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ จึงเหมาะกับอาคารขนาดเล็ก หรืออาคารที่ไม่ต้องการเชื่อมระบบการเข้า-ออกของประตูแต่ละบาน เช่น คอนโดมิเนียม หมู่บ้าน
ระบบ Network คือ ระบบที่นำเครื่องอ่านทั้งหมดมาต่อเชื่อมกับตู้ควบคุมเพื่อต่อเชื่อมระบบทั้งหมดเข้าหากัน ทำให้สามารถควบคุมการเข้า-ออกทั้งหมดจากจุดควบคุมเดียว จึงเหมาะกับอาคารขนาดใหญ่ และมีความต้องการในการจัดระบบการเข้า-ออกของบุคคลในอาคารที่ซับซ้อน เช่น อาคารสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม

Access Control System คือ ระบบควบคุมการเข้า-ออกแบบอัตโนมัติ โดยการกำหนดสิทธิ์ในการเข้า-ออกให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการบุกรุกที่อาจเกิดขึ้น โดยสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีระบบ ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดช่วงเวลาที่อนุญาตให้เข้า-ออกของแต่ละบุคคล หรือการกำหนดสิทธิ์ในการเข้า-ออกแต่ละประตู
Access Control System is a security system that regulates and controls access to minimize risks to the business or organization. It determines who, where and when someone can enter or exit a location systematically.
ประเภทของระบบควมคุมการเข้า-ออกแบบอัตโนมัติสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
ระบบ Standalone คือ ระบบที่ทำงานอย่างอิสระด้วยเครื่องอ่านเพียงชุดเดียว ไม่ต่อเชื่อมกับตู้ควบคุมระบบ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ จึงเหมาะกับอาคารขนาดเล็ก หรืออาคารที่ไม่ต้องการเชื่อมระบบการเข้า-ออกของประตูแต่ละบาน เช่น คอนโดมิเนียม หมู่บ้าน
ระบบ Network คือ ระบบที่นำเครื่องอ่านทั้งหมดมาต่อเชื่อมกับตู้ควบคุมเพื่อต่อเชื่อมระบบทั้งหมดเข้าหากัน ทำให้สามารถควบคุมการเข้า-ออกทั้งหมดจากจุดควบคุมเดียว จึงเหมาะกับอาคารขนาดใหญ่ และมีความต้องการในการจัดระบบการเข้า-ออกของบุคคลในอาคารที่ซับซ้อน เช่น อาคารสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม